You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Niniejszym informujemy, że:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest, Rybnik, ul. Wolna 242

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@estrada.rybnik.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania współpracy, realizacji umowy, celu marketingowym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

• Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia

• Bank

• Firmy kurierskie

• Biuro rachunkowe

• Biuro prawne

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy